Legenda

Studie jako poklad pro změnu územního plánu
Studie
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí (ve výstavbě)

Po klinutí na území se vám zobrazí bližší informace

Data informující o fázi jednotlivých záměrů byla uzavřena ke konci roku 2023, vzhledem k posunu povolovacích procesů v čase, již nemusí být jednotlivé fáze záměrů aktuální

1. Studie jako poklad pro změnu územního plánu
Plánovaný záměr není v souladu s platným územním plánem a vyžaduje jeho změnu. Studie tak slouží jako podklad pro odůvodnění návrhu změny. Změna územního plánu je poměrně časově náročný proces, který musí být na jeho začátku (podnět) i na konci (vydání změny) schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Do procesu pořizování změn územního plánu může kdokoliv vstoupit v rámci veřejného projednání formou připomínky. Vlastníci, správci sítí a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Dotčené orgány státní správy uplatňují svá stanoviska.
2. Studie
Studie objemové nebo urbanistické slouží především jako doklad souladu s platným územním plánem. Takovéto studie slouží především jako výchozí materiál pro debatu mezi dotčenými subjekty (investor, úřad, …) k vyhledání ideálního řešení.
3. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Záměr má zpracovanou dokumentaci, ke které se v rámci schvalovacího procesu vyjadřují dotčené orgány státní správy. V případě kladných vyjádření může proces vyústit k vydání územního rozhodnutí.
4. Územní rozhodnutí
Územním rozhodnutím je rozhodnutí o umístění záměru, kterému předchází kladné vyjádření dotčených orgánů státní správy. Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci a proti vydanému územnímu rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat. Dalším a posledním krokem k zahájení výstavby je získání stavebního povolení.
5. Územní rozhodnutí (ve výstavbě)
Záměr má pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení a započala jeho výstavba.